Regulamin korzystania z serwisu slownik.angielski-dla-ksiegowych.pl


§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Twórcą i właścicielem słownika internetowego pt. SŁOWNIK ONLINE RACHUNKOWOŚCI, PODATKÓW i AUDYTU ANGIELSKO-POLSKI i POLSKO-ANGIELSKI dostępnego w serwisie internetowym pod adresem slownik.angielski-dla-ksiegowych.pl jest ART-N-WITCH Nelli Artienwicz, 81-512 Gdynia, Inżynierska 68/1, zwana dalej ANW. ANW ponosi pełną odpowiedzialność za formułę serwisu slownik.angielski-dla-ksiegowych.pl oraz treści oferowane w ramach Serwisu.

2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu slownik.angielski-dla-ksiegowych.pl i tym samym korzystania ze SŁOWNIKA ONLINE RACHUNKOWOŚCI, PODATKÓW i AUDYTU ANGIELSKO-POLSKIEGO i POLSKO-ANGIELSKIEGO należy szczegółowo zapoznać się z poniższym Regulaminem.

3. Serwis slownik.angielski-dla-ksiegowych.pl zwany dalej Serwisem, jest realizowany i udostępniany w Internecie przez ANW.

4. Serwis stanowi własność ANW i podlega ochronie na mocy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Świadczenie usług Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, oraz Regulaminu Sklepu ANW.

6. Zabronione jest kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie. Działania takie mogą pociągnąć za sobą zablokowanie dostępu do Serwisu danemu Użytkownikowi bez ostrzeżenia oraz odpowiednie kroki prawne.

 

§ 2.

Definicje

Aktywacja – uruchomienie usług Serwisu;
Okres abonamentowy – czas trwania usług Serwisu;
Użytkownik – osoba, która wykupi dostęp do Serwisu;
Przedłużenie – wykupienie dostępu na kolejny okres abonamentowy;
Sklep ANW – sklep internetowy pod adresem: https://platforma.art-n-witch.pl lub https://angielski-dla-ksiegowych.pl
 

§ 3.

Zakładanie konta

1. Warunkiem koniecznym do korzystania z usług oferowanych na stronie slownik.angielski-dla-ksiegowych.pl jest założenie konta abonamentowego.

2. Kupno usługi i założenie konta w serwisie slownik.angielski-dla-ksiegowych.pl oznacza zaakceptowanie przez zakładającego warunków niniejszego regulaminu.

3. Konto abonamentowe zakładane jest dla Użytkownika automatycznie po zaksięgowaniu płatności za usługę dostępu do Serwisu przelewem lub szybką płatnością oferowaną przez Przelewy24.pl

4. Usługę dostępu do Serwisu można wykupić w Sklepie ANW.

 

§ 4.

Umowa i aktywacja dostępu do usług serwisu

1. Umowa jest zawierana na czas określony, każdorazowo podany w opisie produktu w Sklepie ANW.

2. Usługi Serwisu są aktywowane w ciągu 24 godzin roboczych po zaksięgowaniu przez ANW płatności.

3. Okres abonamentowy Usługi liczony jest od dnia aktywacji usługi.

 

§ 5.

Oświadczenia, odpowiedzialność, prawa i obowiązki stron

1. Użytkownik oświadcza, iż wszystkie dane, które podał ANW w związku z usługami Serwisu są prawdziwe.

2. Użytkownik ma pełne prawo do zarządzania Usługą za pośrednictwem konta administracyjnego, dostępnego po zalogowaniu w serwisie.

3. W celu należytego zrealizowania Usługi, Klient zobowiązuje się podać ANW prawidłowe dane, które umożliwią aktywację usługi. Prawidłowe wypełnienie ankiety rejestracyjnej oraz przelewu bankowego przez Użytkownika jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług Serwisu.

4. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie swoich danych, podanych w formularzu rejestracyjnym, przez ANW do celów administracyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.).

5. ANW nie udostępnia, poza wyjątkami określonymi przepisami prawa, danych osobowych Użytkownika osobom trzecim.

6. ANW zobowiązuje się do należytego wykonania Usług Serwisu.

7. ANW zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za które Użytkownik uiścił opłatę aktywacyjną, o ile nie doszło do naruszenia niniejszego regulaminu przez Użytkownika.

8. ANW dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zobowiązuję się do udzielenia pomocy Użytkownikowi w pojawiających się problemach, jednak zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Serwisu.

9. ANW dołoży starań, aby dostęp do Serwisu działał poprawnie. Jednakże ANW nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że mogą wystąpić mało prawdopodobne, specyficzne sytuacje, w których nastąpią problemy z dostępem. Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać pod adresem: slownik@angielski-dla-ksiegowych.pl, gdzie będą one rozpatrywane indywidualnie.

10. Jeżeli zaistnieje konieczność czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług, ANW zobowiązuje się do poinformowania o tym Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, przez wysłanie do Użytkownika wiadomości pocztą elektroniczną.

11. ANW przywiązuje ogromną wagę do fachowości i staranności tłumaczeń i przykładów zawartych w bazie leksykalnej slownik.angielski-dla-ksiegowych.pl. Jednak w przypadku wystąpienia jakichkolwiek błędów w tłumaczeniach ANW nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody wynikłe z nieprawidłowych tłumaczeń.

12. ANW nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy i przerwy w funkcjonowaniu Serwisu powstałe w wyniku problemów i działania czynników zewnętrznych i niezależnych (np.: awarie łącz internetowych, serwerów, sprzętu lub oprogramowania Użytkownika oraz dostawców usług hostingowych, ataki hackerskie i inne przypadki losowe).

 

§ 6.

Płatności, Przedłużanie usługi

1. Usługa rozliczana jest w okresach rocznych lub krótszych, w zależności od warunków każdorazowo podanych w ofercie wariantów kupna dostępu w Sklepie ANW.

2. Faktura wystawiana jest w momencie aktywacji dostępu do Serwisu. Nieopłacenie zamówienia skutkuje możnością usunięcia przez ANW zamówienia.

3. Po upływie czasu, na który zawarta jest umowa, Użytkownik traci dostęp do usług Serwisu.

3. Użytkownik może ponownie aktywować swoje konto poprzez kupno dostępu na kolejny okres i wniesienie opłaty. W takim przypadku ważność konta przedłużana jest o kolejny wykupiony okres.

4. Przedłużenia ważności konta można dokonać w dowolnym momencie, bez konieczności czekania na ostatni dzień ważności konta.

5. ANW nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia Klienta w płatności wynikające z czasu potrzebnego na księgowanie operacji na rachunku bankowym, wynikające z działań Klienta i osób trzecich, tj.: banków, Przelewy24.pl.

6. Na 21 dni przed końcem okresu abonamentowego, ANW wystawi Klientowi Fakturę pro forma z 18-dniowym terminem płatności. Opłacenie Faktury pro forma w terminie skutkuje przedłużeniem Usługi.

7. Kolejny, zaistniały w wyniku przedłużenia, okres abonamentowy, liczony jest od dnia upływu dotychczasowego okresu abonamentowego.

8. W przypadku nieopłacenia faktury pro forma w terminie płatności określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu, usługa jest automatycznie wyłączana i ANW zaprzestaje jej świadczenia.

9. Jeśli Klient nie korzysta z innych Usług świadczonych przez ANW – jego dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zaprzestaniu świadczenia Usługi.

10. Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, przed upływem okresu, na który został wykupiony abonament nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.

11. Uiszczenie opłaty abonamentowej uniezależnia Użytkownika od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć Użytkownika do końca okresu, na który przez niego został wykupiony abonament.

 

§ 7.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulamin Sklepu ANW.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 21 czerwca 2018 roku.

3. ANW zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, obowiązujących od momentu ich udostępnienia w Serwisie. Informacja o zmianie regulaminu zostanie poprzedzone wcześniejszym wysłaniem informacji na adres e-mail Użytkownika.

4. Polityka prywatności i cookies dostępna pod adresem: https://platforma.art-n-witch.pl/polityka-prywatnosci/

 

 

Copyright © 2018-2024 ART-N-WITCH Nelli Artienwicz       Regulamin